Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht - Ten geleide

Wat is Sdu Commentaar?
Sdu Commentaar is een artikelsgewijs commentaar. Het verschijnt als een pakket van een online publicatie en een boek, geordend naar rechtsgebied. Doordat de informatie online doorlopend wordt bijgewerkt, kan de lezer van het boek snel en eenvoudig de actualiteit van de informatie toetsen. Achterliggende documenten, zoals jurisprudentie en kamerstukken, zijn online gekoppeld aan de commentaren. Van het boek verschijnt regelmatig een geactualiseerde editie.

De ordening van Sdu Commentaar
In Sdu Commentaar worden (artikelen uit) wetten en regelingen van commentaar voorzien met verwijzingen naar achterliggende bronnen (wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, literatuur en Europese regelgeving). Elk commentaar begint op een nieuwe pagina en volgt een vast stramien met een duidelijk onderscheid tussen de verschillende onderdelen.

Selectie
De redactie heeft een selectie gemaakt van de te becommentariëren artikelen binnen het rechtsgebied. Vervolgens is binnen deze selectie zorgvuldig gekeken naar de relevantie voor de rechtspraktijk. De opbouw en omvang van het commentaar is hierop zoveel mogelijk aangepast. De voor de rechtspraktijk belangrijkste artikelen bevatten alle onderdelen zoals hieronder beschreven. Bij artikelen die binnen de rechtspraktijk naar de ervaring van de redactie aanzienlijk minder gebruikt worden, wordt alleen de ‘Kernproblematiek’ (Onderdeel C) behandeld.

Opbouw van het commentaar
Hieronder volgt een korte beschrijving van de indeling van de commentaren.

Artikel
De tekst van het artikel, voorzien van een inwerkingtredingsdatum en, bij een latere wijziging, de bron van laatste wijziging. Het artikel begint altijd op een nieuwe pagina en is herkenbaar door een onderbroken lijn die naast de tekst is geplaatst.

A. Inleiding (boek en online)
Een beknopte omschrijving van de kern en eventueel de context van het artikel.

B. Wetstechnische informatie (online)
In het boek is op deze plaats een verwijzing naar de online opgenomen, waar u de wetshistorie en indien van toepassing de geplande en aanhangige wijzigingen van het artikel treft.

C. Behandeling kernproblematiek (boek en online)
Dit is het hart van Sdu Commentaar. De laatste stand van zaken met betrekking tot het artikel wordt objectief behandeld. Er wordt ruim aandacht geschonken aan jurisprudentie en literatuur, en het artikel wordt in verband gebracht met andere regelgeving, zodat een totaalbeeld zichtbaar wordt.

D. Jurisprudentie uitgebreid (boek en online)
In dit afzonderlijke onderdeel staat een aantal relevante uitspraken dat een goed beeld geeft van de desbetreffende materie. De uitspraken zijn voorzien van een beknopte omschrijving en geordend van hoge naar lage rechterlijke instanties en daarbinnen van nieuw naar oud.

E. Jurisprudentie nieuw (online)
In het boek is op deze plaats een verwijzing naar de online opgenomen, waar u een overzicht ziet van alle jurisprudentie die is verschenen vanaf de datum dat het commentaar voor het laatst door de auteur is bijgewerkt. Het overzicht wordt dagelijks geautomatiseerd onderhouden onder verantwoordelijkheid van Sdu Uitgevers op basis van de jurisprudentietijdschriften van Sdu Uitgevers.

F. Literatuurverwijzing (online)
In het boek is op deze plaats een verwijzing opgenomen naar de online, waar u een overzicht van toonaangevende publicaties ziet, samengesteld door de auteur van het commentaar. De lijst is een goed aanknopingspunt voor verder (literatuur)onderzoek.

Verschillende artikelen, één commentaar (clustercommentaar)
Soms hebben verschillende artikelen hetzelfde commentaar. In dat geval worden in het boek eerst alle artikelen afgedrukt (herkenbaar aan de onderbroken lijn) en daaronder één commentaar. Het eerste artikel is leidend: dit blijft in de kopregel vermeld en in het trefwoordenregister wordt naar dat eerste artikel verwezen. Online is hetzelfde commentaar bij ieder artikel beschikbaar.

Kopijsluitingsdatum
De inhoud van het commentaar in dit boek is bijgewerkt tot en met 1 november 2013. Raadpleeg de online uitgave voor de meest actuele stand van zaken.

Volgorde commentaren
Een regeling wordt in de volgorde van de artikelen becommentarieerd.

Onderdeelnummer
Aan elk commentaar is een uniek onderdeelnummer toegekend. Dit nummer vindt u terug in de kopregel op iedere pagina. In de inhoudsopgave en het trefwoordenregister wordt verwezen naar deze onderdeelnummers, zodat u elk commentaar gemakkelijk via de kopregel kunt vinden.

Kopregel
In de ‘sprekende’ kopregel ziet u het unieke onderdeelnummer van het desbetreffende commentaar, het artikelnummer met de afkorting van de desbetreffende wet en de onderdeelletter (A t/m F) van het commentaar. Daarnaast worden het hoofdstuknummer en -titel vermeld.

Margewoorden en trefwoordenregister
Veel artikelen en alinea’s van het commentaar zijn voorzien van margewoorden: kernachtige aanduidingen die de tekst samenvatten en u helpen met navigeren. Het trefwoordenregister achter in het boek verwijst naar deze margewoorden en is alfabetisch gerangschikt. In het trefwoordenregister wordt met behulp van de volgende elementen verwezen, die in dezelfde volgorde in de kopregel staan vermeld:

  • het unieke onderdeelnummer van het desbetreffende commentaar;
  • het nummer van het besproken artikel met de afkorting van de wet;
  • de onderdeelletter (A t/m F) van het commentaar;

Indien het trefwoord betrekking heeft op een wetsartikel en niet op een commentaartekst, worden alleen de eerste twee elementen getoond.

Publiekrecht en politiek

Praktisch Bestuursrecht