Bestemmingsplan en wijzigingsbevoegdheid in relatie tot omgevingsvergunning

Milieu, Water, Bodem
05-12-2013

Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 13 november 2013 tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2014.1). Deze wijziging betreft een actualisering van de verwijzingen naar de normdocumenten, die terug te vinden zijn in diverse bijlagen bij de regeling. Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014.

De Regeling bodemkwaliteit (hierna: regeling) geeft een nadere, technische invulling van de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Hierin staan onder andere de normen voor de wijze waarop de kwaliteit van bouwstoffen, grond en baggerspecie kan worden bepaald en hoe aan de normen moet worden getoetst. Ook geeft de regeling nadere invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging in het bodembeheer, in de praktijk Kwalibo genoemd. Bepaalde werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven. Deze werkzaamheden zijn in de regeling vastgelegd. Per werkzaamheid geeft de regeling aan volgens welke normdocumenten moet worden gewerkt. De normdocumenten, die terug te vinden zijn in diverse bijlagen bij de regeling, worden in samenspraak met bedrijfsleven (zowel uitvoerend als betalend) en overheid opgesteld. Normdocumenten zijn niet statisch. Het bedrijfsleven innoveert en veranderende inzichten leiden tot de aanpassing van deze documenten. Een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven is dat de regeling op deze innovaties aansluit. Dit impliceert een periodieke actualisatie van de regeling waardoor wordt geborgd dat de doelstellingen van Kwalibo op de meest effectieve en efficiënte manier worden gerealiseerd. Vanwege een aantal recente wijzigingen van normdocumenten wordt de regeling middels de voorliggende wijziging (hierna: wijzigingsregeling) geactualiseerd.

De verwijzingen naar normatieve documenten zijn geactualiseerd. Naast de wijzigingen in verband met de actualisatie van de normdocumenten zijn ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze betreffen grotendeels IBC-bouwstoffen en volgen uit het verbeterplan Besluit bodemkwaliteit, dat in samenspraak met overheden en bedrijfsleven door het Agentschap NL is opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het Besluit bodemkwaliteit. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle-(IBC)maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. De wijzigingen die thans zijn doorgevoerd leiden tot een veiliger toepassing van IBC-bouwstoffen.

Wetgeving:
Wet bodembescherming;
Waterwet;
Wet milieubeheer;
Besluit bodemkwaliteit

Officiële publicaties: Wijziging Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten 2014.1) | Staatscourant 15 november 2013, nr. 31950