Wijziging Waterschapsbesluit (verplicht schatkistbankieren)

Water
05-12-2013

Besluit van 7 november 2013 tot een wijziging van het Waterschapsbesluit in verband met het invoeren van het verplicht schatkistbankieren. Dit wijzigingsbesluit treedt later in werking. Het onderhavige besluit wijzigt hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit inzake beleidsvoorbereiding en verantwoording in verband met de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). Deze wetswijziging stelt het schatkistbankieren voor de waterschappen verplicht.

Schatkistbankieren houdt in dat gemeenten, provincies, waterschappen en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen de liquide middelen en beleggingen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben voor de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden – met andere woorden hun overtollige middelen – aanhouden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën. Middelen kunnen worden aangehouden via een rekening-courant of in een of meerdere deposito’s. Het wetsvoorstel bevat expliciet de mogelijkheid dat decentrale overheden – onder bepaalde voorwaarden – er voor kunnen kiezen om onderling leningen te verstrekken. Daartoe is in artikel 2, lid 3 van de Wet financiering decentrale overheden bepaald dat openbare lichamen hun liquide middelen in de vorm van leningen kunnen uitzetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast.

Om onderlinge leningen te kunnen consolideren met de overheidsschuld, is het noodzakelijk dat de decentrale overheden hun onderlinge leningen in de administratie en verantwoordingsdocumenten inzichtelijk maken en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteren.

Om de eisen van het verplicht schatkistbankieren te vertalen naar de informatie voor derden over de financiën van het waterschap is het noodzakelijk categorieën toe te voegen bij de rapportageverplichtingen aangaande de toelichting op de balansposten zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit. Op deze manier wordt in het kader van het schatkistbankieren inzichtelijk hoeveel kortlopende en langlopende uitzettingen een bepaalde decentrale overheid heeft uitstaan in ’s Rijks schatkist en hoeveel het saldo op de rekening-courant bij het Rijk bedraagt.

Op grond van artikel 4.74 van het Waterschapsbesluit regelt de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen dat het CBS een opgave ontvangt van het totaal van uitstaande onderlinge leningen en uitzettingen bij de schatkist van het Rijk.

Wetgeving:
Waterschapswet;
Waterschapsbesluit

Publicatiedatum 04-12-2013
Nummer 2013/700