Swipe to the left

Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

Print
Aanscherping beloningsregels financiële sector in de maak

In maart 2018 kondigt de ING Bank aan het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met meer dan de helft te verhogen, tot ruim 3 miljoen euro. De maatschappelijke en vooral ook politieke ophef was zo groot, dat de ING Bank amper een week later besloot het beloningsvoorstel in te trekken. Desondanks heeft de politiek aanleiding gezien de beloningsregels in de financiële sector verder aan te scherpen. Deze blog geeft inzicht in hoe deze beloningsregels rondom vaste beloningen en bonussen worden aangescherpt.

Aanscherping regels met betrekking tot vaste beloningen

Naar aanleiding van de voorgenomen salarisverhogingen bij ING Bank heeft de minister Wopke Hoekstra (Financiën) midden december 2018 onder meer de volgende aanscherping van de beloningsregels met betrekking tot vaste beloningen in de financiële sector aangekondigd:

  1. Introductie van een wettelijke verplichting tot het aanhouden van aandelen en vergelijkbare financiële instrumenten in vaste beloningen van bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen gedurende 5 jaar. Het doel van deze maatregel is om de belangen van de bestuurders en medewerkers meer in lijn te brengen met het lange termijn belang van de onderneming en korte termijn risico’s in te perken.
  2. Introductie van een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de functie van de onderneming in de sector en de positie in de samenleving. Met deze maatregel, die het betrekken van stakeholders omvat, wordt beoogd het maatschappelijk draagvlak voor en vertrouwen in de sector te vergroten.

Verdere beperking bonus cap (20%) voor niet-cao personeel

Verder gaat minister Hoekstra– in vervolg op de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) – de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-cao personeel als volgt aanscherpen:

  • explicitering in de wet dat het gebruik uitsluitend voor exceptionele gevallen mogelijk is en in ieder geval degenen uit te zonderen die (i) interne controle functies verrichten en (ii) zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten;
  • introductie van een wettelijke mededelingsplicht over het gebruik door de financiële onderneming aan de toezichthouder; en
  • expliciet het gebruik betrekken in de evaluatie van de Wbfo over 5 jaar.

Verplichte terugvordering bij staatssteun

Daarnaast overweegt minister Hoekstra ook de introductie van een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bestuurders van systeemrelevante banken ingeval van staatssteun (claw back). De Afdeling advisering van de Raad van State is om voorlichting gevraagd over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van een dergelijke claw back. Deze voorlichting van de Raad van State wordt niet voor het eind van het eerste kwartaal van 2019 voorzien.

Meer lezen over arbeidsrecht?Posted in: Arbeidsrecht