Swipe to the left

juni 2018

De twijfelachtige onderbouwing van “strafverzwarende” omstandigheden

By 28 juni 2018 5836 keer bekeken Geen opmerkingen

De heersende opinie onder velen die niet thuis zijn in de praktijk van het strafrecht – en helaas ten dele ook onder enkelen die wel thuis zijn in het strafrecht – is dat strafvermindering een vies woord is. Elke omstandigheid is strafverzwarend. Begaat iemand een feit lichtvaardig? Strafverzwarend! Begaat iemand een feit daarentegen weloverwogen? Ook strafverzwarend! In de praktijk is het met enige regelmaat opboksen tegen standpunten van dit allooi. Als het argument voor strafverzwaring daarbij al jarenlang wordt ingenomen, soms zelfs in de wet of in richtlijnen verankerd is, bestaat het risico dat een kritische benadering wordt vervangen door herkenning en daarmee een automatische strafverhoging.

Interpretatiekwesties in de overdrachtsbelasting

By dr. A. Rozendal 28 juni 2018 1515 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie bespreekt dr. A. Rozendal twee actuele voorbeelden van interpretatiekwesties die zich in de overdrachtsbelasting voordoen. Bij het interpreteren van wet- en regelgeving en fiscale rechtspraak speelt het taalkundige aspect een belangrijke rol. Helaas is geschreven taal een instrument met de nodige beperkingen.

Vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan: lessons learned

Welke lessen kunnen worden getrokken uit de gevolgen van een vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan? Een veelgebruikt idee door werkgevers is de (unieke) functie van een werknemer te laten vervallen en hiervoor toestemming te vragen aan het UWV. Wanneer dit tot problemen leidt, kan altijd nog de kantonrechter om ontbinding worden verzocht (al dan niet op de subsidiaire grond van een verstoorde arbeidsverhouding). In de rechtspraktijk een situatie van alledag. Echter, een vooropgezet plan om een onwerkbare situatie te creëren, is uit den boze. Zo ook in de zaak ECLI:NL:RBNHO:2018:3077. Een gevalletje ‘lessons learned’.

Ontslag wegens het niet aanpassen van een LinkedIn-profiel?

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij na diverse verzoeken zijn LinkedIn-profiel niet aanpast? Deze blog biedt inzicht in hoe rechters kunnen omgaan met uitlatingen en gedragingen van werknemers op social media.

Vastgoed en btw – Kozuba ja, Kozuba nee?

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 20 juni 2018 2595 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen is het meest belangwekkende btw-arrest van de afgelopen tijd de uitspraak in de zaak Kozuba. Enerzijds omdat het om onroerendgoedtransacties gaat en derhalve de financiële belangen voor de praktijk groot zijn, anderzijds omdat een eeuwig discussiepunt, ‘vervaardigd of niet’, vanuit een nieuw gezichtspunt wordt benaderd. In de vakliteratuur is een heel voorzichtig begin gemaakt met een discussie over dit arrest.

PvhHvdBTI&R: "Partij voor het Herstel van de Balans Tussen Instrumentaliteit & Rechtsbescherming”

By 20 juni 2018 4990 keer bekeken Geen opmerkingen

Op twitter werden een aantal advocaten, waaronder ondergetekende, vandaag door @bartnooitgedagt getagd met de opmerking dat wij betere Ministers voor Rechtsbescherming zouden vormen dan de huidige. Dit als reactie op een aantal tweets waarin (wederom) de nodige kritiek werd geuit op het beleid van deze minister en dus het beleid van deze regering. De afgelopen dagen verscheen in het nieuws, althans in ieder geval in mijn timeline, dat zowel de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de voorwaardelijke invrijheidsstelling ontraden, of in ieder geval aanraden dat voorstel te heroverwegen. Het zal mij benieuwen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Bij gelegenheid van eerdere media-aandacht werd dit voorstel door de minister en vertegenwoordigers van andere regeringspartijen immers nog met hand en tand verdedigd. Zowel de minister als bijvoorbeeld kamerlid Van Toorenburg van het CDA stelden dat het verlenen van voorwaardelijke invrijheidsstelling een automatisme zou zijn en dat de grootste criminelen de grootste cadeaus zouden krijgen. In Nieuwsuur zei Van Toorenburg nog dat uit onderzoek zou blijken dat iemand eigenlijk maar effectief twee jaar wordt gevolgd. Sindsdien wordt haar op twitter door advocaat Jeroen Soeteman dagelijks gevraagd aan te geven welk onderzoek dat is, tot op heden zonder reactie. Uit het deze maand verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van de regering, die daartoe door de tweede kamer was aangespoord, blijkt overigens dat de huidige praktijk goed werkt en dat voorwaardelijke invrijheidstelling bepaald geen automatisme is.

Een hardlopende advocaat is een gelukkige advocaat

Als advocaat heb je dagelijks te maken met een hoog prestatieniveau. Lange vergaderingen, krappe deadlines en complexe juridische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. En vaak gaat het werk thuis ook nog door. De kinderen moeten naar de sport worden gebracht en als je dan een half uurtje over hebt, plof je het liefst voor de televisie. Uiteindelijk val je vermoeid, waarschijnlijk te laat, in slaap of je blijft nog even piekeren en kan de slaap maar moeilijk vatten. Hoe kun je nu beter omgaan met deze hoge werkdruk? Het antwoord: hardlopen. En Sdu kan je hierbij helpen.

Lees meer Posted in: Sdu

Gemeenten hebben minder aandacht voor aanpak regeldruk

By Rutger Van den Dikkenberg 19 juni 2018 8868 keer bekeken Geen opmerkingen

De nieuwe gemeentelijke coalities die de afgelopen maanden zijn aangetreden, hebben minder oog voor de aanpak van regeldruk dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een telling door de redactie van SC. De gemeenten verleggen de aandacht naar andere onderwerpen.

Lees meer Posted in: SduOverheid

De om aandacht schreeuwende ‘bedreiger’

Bedreiging in de traditionele zin van het woord is van alle tijden en plaatsen. Een gezonde dosis nuchterheid is wél op zijn plaats. Als alle (veronderstelde) ‘bedreigingen’ die dagelijks in onze samenleving worden geuit ook zouden worden gepleegd, dan zou de bevolking behoorlijk uitdunnen. Gelukkig leven wij in ons land niet in díe werkelijkheid.

Kwetsbare personen in het strafproces

By 14 juni 2018 9488 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorig jaar maakten wij kennis met het begrip “kwetsbare verdachte”, opgenomen in artikel 28b Sv. Sinds 1 maart 2017 toetst de politie bij de aanhouding van een verdachte of hiervan sprake is. Is dat volgens de politie het geval, dan wordt er, ongeacht de aard en de ernst van het feit, een advocaat toegevoegd op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand. De politie dient sinds 1 juni 2018 ook te beoordelen of er bij het doen van aangifte sprake is van een “kwetsbaar slachtoffer”. Dit beoordelen en beschermen komt voort uit de EU-richtlijn ‘Minimumnormen voor slachtoffers’. In het Besluit slachtoffers van strafbare feiten (hierna: het Besluit) worden hierover nadere regels gesteld.