Swipe to the left

ISD: IS THIS THE END?

Print
By 1 years ago 5915 keer bekeken Geen opmerkingen

Uw cliënt is al diverse malen in aanraking gekomen met politie en justitie. Voor het Openbaar Ministerie is de maat vol. Een rapportage ISD-maatregel is aangevraagd. Uw cliënt stevent af op mogelijk ‘uitzichtloos’ twee jaar zitten. Wat voor eer is er nog aan de zaak te behalen?

Relevante regelgeving
De ISD-maatregel is in de wet geregeld in artikel 38m Sr. Het moet onder meer gaan om een stelselmatige dader. Het doel van de ISD-maatregel wordt in het tweede lid van dit artikel genoemd. De ISD-maatregel strekt tot beveiliging van de maatschappij én de beëindiging van de recidive van de verdachte. In de regel zal een stelselmatige dader, als eerdere veroordelingen worden opgeteld, hieraan snel voldoen. Uit de Richtlijn voor Strafvordering bij meerderjarige veelplegers volgt dat een ‘zeer actieve veelpleger’ een persoon van 18 jaar of ouder is die over een periode van vijf jaren processen-verbaal tegen zich opgemaakt zag worden voor minstens 10 misdrijven, waarvan de laatste in 12 maanden voorafgaand aan de pleegdatum. De Richtlijn verwijst voor het begrip ‘stelselmatige dader’ naar de definitie van een zeer actieve veelpleger. Het is de moeite waard dit goed na te gaan, nu niet altijd proces-verbaal wordt opgemaakt!

Alternatieven voor ‘kale ISD’
Een onvoorwaardelijke ISD-maatregel met als praktisch gevolg enkel en alleen een verdachte twee jaren achter de deur te houden en de ‘overlast te beperken’ is ongewenst. Bij invoering van de ISD-maatregel heeft de wetgever ook bedoeld dat niet alleen het langdurig opsluiten, maar ook perspectief op re-integratie hoofddoel is. Dit wordt ook in de jurisprudentie bevestigd, zie hiervoor bijvoorbeeld Hof Arnhem 21 augustus 2007, rolnr. 21.1265.07. Dit biedt handvatten voor de verdediging om te pleiten voor alternatieven die ook kunnen bijdragen aan beveiliging en recidivebeteugeling van de maatschappij.

Wellicht kan een klinische behandelopname daarin uitgangspunt bieden. Een proactieve houding op dit punt vanuit de verdediging, uit strategisch oogpunt liefst in samenspraak met het Openbaar Ministerie en/of de reclassering, kan het duwtje in de goede richting geven. Denk ook aan een voorwaardelijke ISD-maatregel als het tot de oplegging van een ISD-maatregel kan komen. Ook hierover kan de advocatuur – via het Openbaar Ministerie – de reclassering gericht vragen hierover nader te rapporteren. Ook kan de advocatuur deze vragen voorleggen aan een particulier reclasseerder.

Overige mogelijkheden bij onvoorwaardelijke ISD
Lijkt een onvoorwaardelijke ISD-maatregel onvermijdelijk, dan kunt u nog denken aan de volgende tips, die uw cliënt nog enigszins perspectief bieden. Op grond van artikel 38n lid 2 Sr heeft de rechtbank de bevoegdheid de periode van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis in mindering te brengen op de ISD-maatregel. Dit kan opportuun zijn als er ten tijde van de ISD-maatregel een bestaand kader is in de vorm van een voorwaardelijke straf waarvan de proeftijd ex artikel 14b lid 5 Sr herleefd na ISD. De verdediging kan de rechtbank verzoeken reeds bij oplegging van de ISD-maatregel ex art. 38s lid 1 Sr te beslissen tot een tussentijdse beoordeling van de noodzaak van de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel, na 6 maanden nadat de maatregel is aangevangen.

Indien een bewezenverklaring onvermijdelijk is en een ISD-maatregel als enige modaliteit overblijft, dan kan de rechtbank uitdrukkelijk verzocht worden vervroegd uitspraak te doen. Dit kan onder aan de streep ook zo twee weken schelen voor je cliënt. Bovendien draagt dit bij aan een praktische aanpak van de zaak. Ondergetekende heeft recent meegemaakt dat de rechtbank op verzoek nog op de zittingsdag zelf uitspraak deed. Vervolgens hebben zowel verdediging als de officier van justitie afstand gedaan van het instellen van hoger beroep, waardoor het vonnis gelijk onherroepelijk was en cliënt spoedig kon worden overgeplaatst. Het voorarrest kwam niet in aftrek op de ISD-maatregel waardoor cliënt niet langer dan nodig ‘kaal’ van zijn vrijheid zou worden ontnomen. Cliënt kon bovendien meest spoedig worden overgeplaatst naar de ISD-afdeling.

Wat voor vrijwel alles geldt is dat voorkomen beter is dan genezen. Een actieve rol van de verdediging is (ook) in ISD zaken gewenst. Zelfs als de ISD-maatregel onoverkomelijk lijkt, zijn er nog mogelijkheden die de wet ons geeft om het voor je cliënt zo draaglijk mogelijk te maken.

Posted in: Strafrecht