Swipe to the left

Posts tagged 'arbeidsrecht'

RSS Feed

Ontslag op staande voet wegens gratis weggeven drankjes?

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan wegens het weggeven van twee gratis drankjes? Deze blog biedt inzicht in hoe een rechter ontslag op staande voet beoordeelt en wat de gevolgen zijn voor een werknemer.

Arbeidsrecht op Curaçao: ontslagrecht onder de zon!

By Pascal Kruit en Wim Wetzels, docenten Studieweek arbeidsrecht Curaçao 18 days ago 1559 keer bekeken Geen opmerkingen

Van 6 tot en met 13 oktober 2018 vindt de Studieweek arbeidsrecht op Curaçao plaats. Niet alleen haalt u met deze cursus direct alle 20 benodigde PO-punten en geniet u een heerlijke week van het schitterende eiland Curaçao, maar tevens komt u terug met een koffer vol tips en tricks waarmee u direct uw aanpak in arbeidsrechtelijke dossiers kunt verbeteren.

Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens vraagt al jarenlang aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie en in het bijzonder voor het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in geval van zwangerschap. In 2017 ontving de ‘front office’ van het College 1407 meldingen of vragen over zwangerschapsdiscriminatie, meer dan over elke andere discriminatiegrond. Dit kwam ook doordat het College een tijdelijk meldpunt had ingesteld in mei 2017, maar geeft wel aan hoeveel vrouwen problemen ondervinden op dit punt. Om dezelfde reden lanceerde het ministerie van SZW in maart 2017 een ‘Actieplan zwangerschapsdiscriminatie’, compleet met mediacampagne. Deze maatregelen zetten de schijnwerper op zwangerschapsdiscriminatie, maar of zij echt helpen, is de vraag.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans – missie geslaagd?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 9 april jl. in internetconsultatie is gegaan, bevat voorstellen waarmee minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsmarkt wenst te hervormen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid beoogt te verkleinen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

Ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding

De g-grond, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding, wordt in de jurisprudentie steeds verder ingekleurd. Verwijtbaarheid van de werknemer is geen vereiste. Wel moet vast komen te staan dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst echt niet meer kan worden gevergd.

3 tips bij ontslag wegens disfunctioneren d-grond

De lat ligt hoog voor de werkgever om een werknemer te ontslaan wegens onvoldoende functioneren. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte, de arbeidsomstandigheden of een gebrek aan scholing. Daarbij moet de werkgever de werknemer op tijd aanspreken op het onvoldoende functioneren. Gedurende een redelijke termijn moet de werknemer een (eerlijke) kans krijgen om aan de hand van concrete verbeterpunten het functioneren te verbeteren. Dat is de theorie, maar in de praktijk blijkt dit nog niet zo eenvoudig. Hieronder drie tips voor de praktijk.

De nieuwe privacywetgeving en de rechten van werknemers

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. De AVG harmonieert de privacyregels in Europa verder en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor personen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, gaan strengere regels gelden. Ook worden de boetes die kunnen worden opgelegd wegens niet naleven van de AVG aanzienlijk hoger. De AVG bevat voor werkgevers regels die verder gaan en strenger zijn dan de Wbp. Uit de AVG vloeit ook een aantal regels voor werknemers voort. Deels bevat de AVG voor werknemers dezelfde rechten als de Wbp, deels geeft de AVG hen meer rechten. Deze blog geeft een kort overzicht van de rechten die de AVG aan werknemers toekent.

Verplicht bedrijfstakpensioenfonds kan premieverdeling vaststellen

Mag een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds het percentage van de werknemersbijdrage aan hun pensioenpremie bepalen? Deze vraag staat centraal in het onlangs gewezen arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:300). Bovag stelt dat de sociale partners (Bovag en de werknemersorganisaties) bevoegd zijn hierover afspraken te maken en dat het recht op collectieve onderhandelingen in het geding is.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!

Een werkgever kan op verschillende manieren de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Eenvoudiger is het als partijen met elkaar een beëindigingsovereenkomst sluiten. Als de werknemer bereid is daaraan mee te werken, is dit een eenvoudige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks is het soms onduidelijk of er wel écht een (rechtsgeldige) beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarover de kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:172) recent moest oordelen.

AVG-proof worden? To-do-list voor werkgevers

Het hot topic is: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG). Sinds 25 mei 2016 van kracht en zo het ernaar uitziet vanaf 28 mei 2018 gehandhaafd. In de praktijk merk ik dat veel ondernemingen (groot, midden en klein) nog niet (helemaal) klaar zijn. Wat zijn veelvoorkomende to-do’s voor werkgever of de HR-manager?