Swipe to the left

Posts tagged 'schadevergoeding'

RSS Feed

Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens vraagt al jarenlang aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie en in het bijzonder voor het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in geval van zwangerschap. In 2017 ontving de ‘front office’ van het College 1407 meldingen of vragen over zwangerschapsdiscriminatie, meer dan over elke andere discriminatiegrond. Dit kwam ook doordat het College een tijdelijk meldpunt had ingesteld in mei 2017, maar geeft wel aan hoeveel vrouwen problemen ondervinden op dit punt. Om dezelfde reden lanceerde het ministerie van SZW in maart 2017 een ‘Actieplan zwangerschapsdiscriminatie’, compleet met mediacampagne. Deze maatregelen zetten de schijnwerper op zwangerschapsdiscriminatie, maar of zij echt helpen, is de vraag.

591a na 552a: vergoeding van kosten na een beslagprocedure

By 7 maanden geleden 12689 keer bekeken Geen opmerkingen

Nadat de beklagrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem het beklag gericht tegen de voortduring van inbeslagname van de hond van cliënte gegrond verklaarde en de hond dus werd teruggegeven, diende ik namens cliënte een verzoek in tot vergoeding van de kosten die zij in verband met die procedure had moeten maken. Kosten voor het opstellen van een deskundigenrapport, op de voet van artikel 591 Sv en kosten voor mijn bijstand, op grond van artikel 591a Sv. Het verzoekschrift zou op zitting worden behandeld.

Vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel: een regeling met draconische gevolgen

By 9 maanden geleden 53782 keer bekeken Geen opmerkingen

Slachtofferbescherming en slachtofferhulp. Daar is niets mis mee, integendeel. De wetgever en de beleidsmakers hebben volkomen terecht de afgelopen jaren in toenemende mate oog gekregen voor de positie van slachtoffers in het strafproces. Maar hoewel terecht, dit wil niet zeggen dat alle regels en plannen ook goede regels en plannen zijn. In een niet gering aantal gevallen leidt de steeds betere rechtspositie van het slachtoffer tot situaties die alles met leedtoevoeging en niets meer met slachtofferbescherming te maken hebben. Dit raakt niet alleen de daders in negatieve zin, ook slachtoffers hebben daar weinig aan. Vooral bij oplegging van de schadevergoedingsmaatregel komen situaties voor die in ieder geval mijn rechtsgevoel tarten.

Slachtofferadvocaten: ken je timing!

De wetgever heeft het mogelijk gemaakt dat het ‘slachtoffer’ onder meer benadeelde partij kan zijn ex art. 51f Sv, zodat schadevergoeding in het strafproces kan worden verzocht. Dit is tegenwoordig maar één van de vele slachtofferrechten. Veel slachtoffers benutten dit recht op schadevergoeding.

Geen cent te makken, toch de zaak maken

De strafrechtadvocaat die grootmeester is in strafzaken, denkt voortdurend aan de eindbestemming van de cliënt. Als het even kan zonder het financiële plaatje vroeg of laat uit het oog te verliezen. Deze blog gaat de verdediging in op geld van c.q. voor de cliënt. Geld dat soms eerst voor eigen risico moet worden besteed. Over verdediging in relatie tot de financiële kant van de strafzaak is de laatste tijd in de feitenrechtspraak veel bijzonders te melden. We volstaan met een selectie van bijzondere uitspraken over dit thema. De strafrechtadvocatuur kan dit in de spreekwoordelijke koffer meenemen de rechtszaal in.