Aansprakelijkheden rond de oprichting van een besloten vennootschap (2002.06.2031)


Degene die een rechtshandeling verricht namens een op te richten BV is daardoor in beginsel hoofdelijk verbonden, totdat de BV na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd (art. 2:203 BW). De bekrachtiging is een eenzijdige, vormvrije rechtshandeling; de BV bepaalt welke rechtshandelingen al dan niet worden bekrachtigd. Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daden die door de oprichters zijn gepleegd, kan niet door bekrachtiging op de BV overgaan. Voor de in art. 2:203 lid 4 BW opgesomde rechtshandelingen is geen bekrachtiging nodig. Rechtshandelingen…

Verder lezen