Adviescie. AVV CAO 12-07-2001, JAR 2002, 22


CAO. Vakvereniging.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 22.

In de Metalelektro-CAO 2000-2002 is bepaald dat van de overeenkomst kan worden afgeweken bij of krachtens CAO af te sluiten met bij de Metalelektro-CAO betrokken vakverenigingen. De Minister van SZW heeft de Metalelektro-CAO niet algemeen verbindend verklaard vanwege de verplichting om op decentraal niveau met dezelfde vakverenigingen te onderhandelen. Partijen hebben de Commissie van Deskundigen geïnstalleerd en om advies gevraagd. De commissie stelt vast dat IAO-Verdrag 87 het vrij kunnen oprichten en lid worden van organisaties van werkgevers en werknemers regelt. De omstreden CAO-bepalingen zijn hiermee niet in strijd, nu zij op geen enkele wijze aansluiting bij vakvereni-gingen belemmeren. IAO-Verdrag 98 verleent werknemers bescherming tegen anti-vakbondsdiscriminatie en verplicht overheden om vrijwillige CAO-onderhandelingen te ondersteunen. Algemeenverbindendverklaring is een vorm van ondersteuning als bedoeld in dit verdrag, aldus de commissie. Dat de CAO-partijen de mogelijkheid willen bieden voor decentraal afwijken van de CAO draagt bij aan het instrumentarium voor collectief onderhandelen. Dat met dezelfde vakbonden onderhandeld moet worden, vormt geen inbreuk op de onderhandelingsvrijheid van andere vakbonden, omdat sprake is van een onderhandelingsproces op verschillende niveaus door dezelfde partijen. De omstreden CAO-bepalingen zijn evenmin in strijd met art. 2 lid 5 Wet AVV, omdat zij de bevoegdheid van de rechter niet beperken, geen dwang uitoefenen om zich bij een vakvereniging aan te sluiten, geen ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden teweeg brengen en werknemers niet betrekken bij de handhaving van prijsregelingen. Het Toetsingskader AVV bevat een bepaling over verplicht overleg van werknemersorganisaties. In onderhavig geval, zo constateert de commissie, is echter geen sprake van verplicht, maar van vrijwillig overleg. Tot slot is er geen strijd met het algemeen belang. Te verdedigen valt dat algemeenverbindendverklaring van de omstreden CAO-bepalingen juist in het algemeen belang is, aangezien dit bevordert dat de arbeidsvoorwaarden op de meest passende niveaus worden vastgesteld.

Verder lezen
Terug naar overzicht