Afmelding van Nederlands kenteken en verklaring van koper zijn onvoldoende voor nultarief


Samenvatting

Belanghebbende verhandelt tweedehandsauto’s en is daarvoor ondernemer in de zin van de omzetbelasting. Ter zake van een aantal leveringen heeft belanghebbende het nultarief toegepast, omdat de desbetreffende auto’s zouden zijn uitgevoerd naar een plaats buiten de EG. Hof Den Bosch (NTFR 2008/1242) heeft geoordeeld dat belanghebbende niet erin is geslaagd aan te tonen dat de auto’s de EG hebben verlaten, zodat de naheffingsaanslag in de omzetbelasting terecht is opgelegd. De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel. De Hoge Raad acht het oordeel van het hof dat het bewijs van afmelding van het Nederlandse kenteken en de verklaring van de koper daarvoor ontoereikend zijn, niet onbegrijpelijk.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Belanghebbende verhandelt gebruikte, in Nederland geregistreerde personenauto’s en is voor deze activiteit ondernemer in de zin van artikel 7, lid 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet). Belanghebbende heeft ter zake van een aantal leveringen op een automarkt in Q het tarief van nihil toegepast, omdat de desbetreffende verkochte personenauto’s naar haar mening zijn uitgevoerd naar een plaats buiten de EG.

3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de op haar ingevolge artikel 9, lid 2, aanhef en letter b, van de Wet in samenhang met de bij deze wet behorende Tabel II, onderdeel 2, eerste gedachtestreepje, rustende last aan te tonen dat sprake is van ondernemerschap bij haar afnemers, en evenmin heeft voldaan aan de eveneens ingevolge laatstgemelde bepalingen op haar rustende last te bewijzen dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht