Cultuurnota 1997-2000 (1997.02.2020)


Uit de Cultuurnota 1997-2000, die door de staatssecretaris van OCW onlangs is gepresenteerd, blijkt dat in de komende jaren veel aandacht zal worden besteed aan selectie en waardering van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Voor de monumentenzorg biedt dit beleid interessante mogelijkheden. Gestreefd wordt naar een versterking van de culturele factor in de ruimtelijke ordening. Geconstateerd wordt dat de werkingssfeer van het instrument van het beschermende stads- en dorpsgezicht weliswaar iets uitgebreid kan worden maar dat onderzocht zal worden of behoefte bestaat aan een geheel nieuwe…

Verder lezen