Een beoordelingskader voor toetsing aan het eigendomsrecht in overgangssituaties (2007.51.3001)


Indien belastingplichtigen worden geconfronteerd met een belastende wetswijziging, wordt dikwijls aan de rechter de vraag voorgelegd of de gevolgen van de wetswijziging toelaatbaar zijn gelet op artikel 1, Eerste Protocol, EVRM. Dit geldt met name indien het wetsvoorstel met terugwerkende kracht wordt ingevoerd of in geval van onmiddellijke werking een begunstigende overgangsmaatregel ontbreekt. Het EHRM beoordeelt meestal in fiscale zaken dat het eigendomsrecht niet is geschonden. Onlangs heeft het Hof echter geoordeeld dat het overgangsregime van de wet 'Aankoopkosten deelneming' in het voorgelegde geval wel in strijd…

Verder lezen