Gem. Hof NA en Aruba 25-02-2003, NJ 2003, 308, JOR 2003, 159


Directeur. Gezagsverhouding.

Het Land de Nederlandse Antillen biedt een werknemer een arbeidsovereenkomst aan bij de op te richten Postspaarbank N.V. (PSB N.V.). Na de oprichting bekrachtigt de PSB N.V. de overeenkomst niet. De werknemer vordert vervolgens primair nakoming van de overeenkomst en loonbetaling vermeerderd met de wettelijke rente en subsidiair schadevergoeding. Het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) wijst de vordering af. Het Hof wijst de primaire vordering af omdat het Land niet zelf kan nakomen omdat het zelf geen partij is. Het recht van de Nederlandse Antillen wijkt op dit punt af van het Nederlandse recht. Het Hof acht gezien een notitie van de minister dat het de bedoeling was de werknemer te benoemen tot statutair directeur van een door het Land op te richten N.V. Deze interne besluitvorming wil niet zeggen dat er sprake was van een rechtshandeling namens een op te richten vennootschap. Verder staat onvoldoende vast dat de besprekingen het stadium van onderhandelingen reeds waren ontstegen en dat er volledige wilsovereenstemming was bereikt. Voorshands kan niet worden uitgegaan van een arbeidsovereenkomst. Het Hof is evenals het GEA van oordeel dat het Land bij de werknemer de verwachting heeft gewekt dat hij statutair directeur van de PSB N.V. zou worden. De vraag of het land schadeplichtig is kan niet in dit kort geding worden beantwoord. Bovendien is het de vraag of de werknemer na de oprichting van de N.V. er nog steeds van uit mocht gaan dat zijn verwachtingen zouden worden gehonoreerd. Daarnaast speelt nog een rol dat niet het Land de PSB N.V. zou oprichten maar de Post NA N.V. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst met de PSB N.V. dan dient de werknemer voor nakoming hiervan bij de PSB N.V. te zijn. Het Hof is echter met het GEA van mening dat het voorshands niet aannemelijk is dat er daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst tussen de PSB N.V. en de werknemer tot stand is gekomen. Het Hof bevestigt het vonnis van het GEA.

Verder lezen
Terug naar overzicht