Het Kadaster en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1999.34.2307)


Bespreking van de gevolgen van het Wetsvoorstel bescherming persoonsgegevens voor de bij het Kadaster geregistreerde persoonsgegevens. De wijzigingen dientengevolge van de Kadasterwet betreffen onder meer:

- de doelomschrijving van het Kadaster, waarin uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de gegevens niet mogen worden verwerkt ten behoeve van direct marketing; en

- uit hoofde van de privacybescherming van personen die in de kadastrale registratie voorkomen, kunnen ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens bij AMvB beperkingen worden vastgesteld met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen.

Tevens kunnen regels worden gesteld ter afscherming van gegevens…

Verder lezen