Hof Amsterdam 13-01-2000, RvdW KG 2000, 42, JAR 2000, 42, NJ 2000, 466


Gelijke behandeling (leeftijdsgrens).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 42.

De KNVB hanteert voor scheidsrechters in het betaalde voetbal de leeftijdsgrens van 47 jaar met een dispensatiemogelijkheid van twee seizoenen. Op grond van deze regeling worden drie scheidsrechters vanaf 1 juli 1999 niet meer in de competitie ingezet. De scheidsrechters stellen dat er sprake is van discriminatie en vorderen in kort geding toelating tot de competitie en het verbod tot het hanteren van de leeftijdsgrenzen. De president (Rb Utrecht 26-08-1999, RvdW KG 1999, 263, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1999, blz. 35) acht het hanteren van de leeftijdsgrenzen objectief gerechtvaardigd en wijst de vordering af. In hoger beroep is het Hof met de scheidsrechters van oordeel dat de KNVB beschikt over een uitgebreid en adequaat instrumentarium (medische keuringen, conditietest, kennistoets), hetgeen een passender middel is om tot beëindiging van de scheidsrechtersloopbaan te komen. Het feit dat in de omringende landen ook een leeftijdsgrens wordt gehanteerd, doet daar niet aan af, omdat niet gebleken is dat deze landen eveneens over een dergelijk instrumentarium beschikken. De KNVB heeft niet aannemelijk gemaakt dat de blessuregevoeligheid en het afgenomen herstelvermogen bij oudere scheidsrechters tot beschikbaarheidsproblemen leiden. Bovendien is gebleken dat zeven jongere scheidsrechters de test niet hebben gehaald, zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen heeft geleid. Het Hof is van oordeel dat het hanteren van leeftijdsgrenzen onder de gegeven omstandigheden disproportioneel en niet objectief gerechtvaardigd is. Het Hof vernietigt het vonnis en veroordeelt de KNVB de scheidsrechters, met inachtneming van de gebruikelijke geschiktheidstoetsen, weer toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden. (Zie ook bij ontbinding Kantonrechter Leiden 19-01-2000, Prg. 2000, 5441)

Verder lezen
Terug naar overzicht