Hof Amsterdam 24-04-1997, Prg. 1999, 5184


Concurrentiebeding. Bewijs.

Twee werknemers zonder concurrentiebeding treden in dienst bij een concurrerende werkgever. De oude werkgever acht het in dienst nemen onrechtmatig respectievelijk een vorm van wanprestatie, omdat de werknemers bekende zakenrelaties zouden meenemen en/of aftroggelen. De oude werkgever vordert een schadevergoeding van de nieuwe werkgever. De rechtbank wijst de vordering af. Het Hof overweegt dat het de nieuwe werkgever vrij stond de werknemers in dienst te nemen. Het lag dus op de weg van de oude werkgever bijzondere omstandigheden te stellen, op grond waarvan het in dienst nemen van de werknemers onrechtmatig zou zijn. De werkgever heeft echter nagelaten concrete feiten te stellen, waaruit kon worden afgeleid dat de nieuwe werkgever door het in dienst nemen van de werknemers heeft beoogd structureel en stelselmatig wanprestatie te plegen. Met betrekking tot de brief van de oude werkgever aan de nieuwe werkgever waarin melding wordt gemaakt van schending van het vennootschapscontract met als gevolg schadeplichtigheid, overweegt het Hof dat de werkgever de gestelde onrechtmatigheden toch niet als klemmend heeft ervaren nu hij pas tweeënhalf jaar na ontvangst van het antwoord van de nieuwe werkgever reageert. Het oordeel van de rechtbank dat de vordering van de oude werkgever afstuit op de omstandigheid dat deze niets heeft gesteld, waaruit blijkt dat de schade de boetebedragen, waartoe de werknemers bij arbitraal vonnis zijn veroordeeld, te boven gaat, is volgens het Hof onjuist. Voor toewijzing van een schadestaatvordering is voldoende dat de schade aannemelijk is. Gezien het bedrag dat in de arbitrageprocedure is toegewezen, is voldoende aannemelijk dat er schade is geleden. Dit kan de werkgever echter niet baten, nu hij zijn stellingen over het bewerken van de relaties te weinig heeft onderbouwd. Het Hof passeert het bewijsaanbod omtrent de aard en de omvang van het onrechtmatig handelen als te vaag en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Verder lezen
Terug naar overzicht