Hof Amsterdam 27-02-2003, JAR 2003, 87


Arbeidstijd. CAO. Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 87.

Op de werkgever is de CAO voor Linnenverhuur- en wasserijbedrijven en chemische wasserijen en ververijen van toepassing. Bij de CAO van 1985-1986 is via een 38-urige werkweek trapsgewijs de 40-urige werkweek omgezet in een 36-urige werkweek. Dit is gepaard gegaan met een graduele verhoging van het uurloon teneinde te bewerkstelligen dat de werknemers er niet in salaris op achteruit gingen, de zogenaamde ADV-toeslag. Deze toeslag is inmiddels in het uurloon begrepen. De FNV stelt dat de werkgever bij de invoering van de 36-urige werkweek de (periode)lonen heeft verlaagd. Zij vordert in kort geding dat de lonen weer op het oude niveau hersteld worden en dat de ADV-toeslag over de lonen wordt betaald. De kantonrechter heeft de vorderingen toegewezen op de grond dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de verhoging van het basisuurloon met de ADV-vergoeding daadwerkelijk is doorgevoerd. Vast staat wel dat de werkgever uurlonen betaalt conform de CAO. Op het hoger beroep van de werkgever overweegt het hof dat de stelling van de FNV dat de lonen moeten stijgen als gevolg van de invoering van de 36-urige werkweek in zijn algemeenheid niet opgaat. Dit is namelijk niet het geval indien de ADV-toeslag reeds in de lonen is verdisconteerd, zoals de werkgever stelt. De FNV heeft niet duidelijk gemaakt dat, indien de werknemers het loon ontvangen waarop zij krachtens de CAO recht hebben, het thans geldende uurloon toch dient te stijgen. Dit laat onverlet dat werknemers van de werkgever die ten tijde van de invoering van de ADV-toeslag meer dan het CAO-loon ontvingen, destijds mogelijk niet de volledige ADV-toeslag hebben ontvangen. Bij gebreke van gegevens kan het hof hier niet over oordelen. Voor een dergelijke beoordeling, die per individuele werknemer zou moeten plaatsvinden, leent dit kort geding zich ook niet. Het vonnis van de kantonrechter kan daarom niet in stand blijven.

Verder lezen
Terug naar overzicht