Hof moet minimaal veertien dagen gunnen voor indienen appelschrift tegen rechtbankuitspraak waarvan vertraagd is kennisgenomen


Samenvatting

De rechtbank heeft op 27 februari 2008 uitspraak gedaan en deze aangetekend verzonden aan partijen. De hogerberoepstermijn eindigt derhalve op 9 april 2008. Belanghebbende heeft geen kennis genomen van deze uitspraak. De op 4 april 2008 per gewone post verzonden uitspraak heeft belanghebbende uiterlijk op 8 april 2008 ontvangen. Het hof verklaart het hoger beroep niet ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. De Hoge Raad vernietigt deze uitspraak. Op grond van art. 6:11 Awb blijft een niet-ontvankelijkverklaring achterwege indien de indiener redelijkerwijs niet in verzuim is. Nu belanghebbende door een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid met vertraging heeft kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank, moet hem ten minste nog veertien dagen vanaf 8 april 2008 worden gegund om een hogerberoepschrift in te dienen.

Feiten

3.1.1. Het Hof heeft geoordeeld dat de Rechtbank haar uitspraak op 27 februari 2008 – door middel van aangetekende verzending van een afschrift van de uitspraak aan het postbusadres van belanghebbende – op juiste wijze heeft bekendgemaakt en dat de hoger beroepstermijn derhalve op 9 april 2008 eindigde.

3.1.2. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat ook indien er veronderstellenderwijs met belanghebbende van wordt uitgegaan dat geen zogenoemde rode kaart van de aangetekende zending van het afschrift van de uitspraak van de Rechtbank in de postbus is aangetroffen, zodat zij niet kon weten dat er voor haar een aangetekende zending was ontvangen, er geen reden is op grond van artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep achterwege te laten. Het Hof heeft aan dit oordeel ten grondslag gelegd…

Verder lezen
Terug naar overzicht