Hoge Raad 08-12-2000 (X/Y), JOL 2000, 623


Gezagsverhouding (agentuurovereenkomst). Bewijs. Competentie.

Een vertegenwoordiger (eiser) stelt in dienst te zijn geweest bij een werkgever en vordert achterstallig loon. De "werkgever" (verweerder) stelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een agentuurovereenkomst op grond waarvan de vertegenwoordiger NLG 1.000,-- per week ontving als voorschot op de provisie van 15%. De verweerder vordert in reconventie terugbetaling van teveel betaalde provisie. De kantonrechter laat de eiser bij tussenvonnis toe tot bewijslevering van het bestaan van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter acht het bewijs niet geleverd en wijst de vordering af evenals die van de verweerder. In hoger beroep bekrachtigt de rechtbank het tussenvonnis en laat de eiser toe tot verdere bewijslevering. Met betrekking tot de gewijzigde subsidiaire grondslag (agentuurovereenkomst) is de rechtbank van oordeel dat deze ondeugdelijk is, omdat die niet spoort met hetgeen de eiser in eerste aanleg heeft gesteld (de arbeidsovereenkomst). De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De Hoge Raad is van oordeel dat de rechtbank terecht is uitgegaan van de hoofdregel van art. 177 Rv en de redelijkheid en de billijkheid niet leiden tot een andere bewijslastverdeling. Het oordeel van de rechtbank dat de voor het eerst in hoger beroep aangevoerde subsidiaire grondslag (agentuurovereenkomst) ondeugdelijk is, omdat die niet spoort met hetgeen in eerste aanleg is gesteld, is volgens de Hoge Raad onjuist. Een hoger beroep dient er ook toe de eiser de gelegenheid te bieden tot het verbeteren respectievelijk aanvullen van hetgeen in eerste aanleg is gedaan of nagelaten. Op grond van art. 347 jo 134 Rv heeft de eiser de bevoegdheid zijn eis te veranderen of te vermeerderen door de grondslag te vervangen of aan te vullen, ook in geval de eiser in eerste aanleg met betrekking tot de andere grondslag een daarmee strijdig standpunt heeft ingenomen. De Hoge Raad vernietigt de vonnissen van de rechtbank en verwijst de zaak naar het Hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht