Hoge Raad 22-01-1999 B/K, JAR 1999, 45, RvdW 1999, JOL 1999, 16, JOL 1999, 16


Loon (Zwart).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 45.

Een werkgever zegt het dienstverband van een werknemer (drieënhalf jaar in dienst, salaris NLG 3.000,-- bruto per maand) met wederzijds goedvinden op. Na een geschil hierover ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst voor zover deze nog blijkt te bestaan. De werknemer vordert vervolgens betaling van NLG 15.200,-- netto zijnde het loon over de periode tussen de beëindiging met wederzijds goedvinden en de ontbindingsdatum. De werkgever ontkent dat de werknemer NLG 800,-- per week netto heeft verdiend en stelt dat als mocht blijken dat in het verleden dit bedrag is betaald een gedeelte daarvan "zwart" is geweest, dat als nietig moet worden beschouwd. De werkgever vordert in reconventie terugbetaling van het zwarte loon. De kantonrechter draagt de werkgever op te bewijzen dat het dienstverband met wederzijds goedvinden is geëindigd. De kantonrechter is evenals de rechtbank van oordeel dat op de werkgever de verplichting rustte om loonbelasting en premies in te houden en af te dragen. Een tekort schieten in die verplichting kan de werkgever aan de werknemer niet tegenwerpen. Daarom kan de voorwaardelijke reconventionele vordering niet slagen. De rechtbank bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter en de Hoge Raad verwerpt het beroep met toepassing van 101a RO. Volgens de conclusie van het OM betekent een afspraak dat een werknemer een bedrag "schoon" krijgt, dat de werkgever daarboven de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies voor zijn rekening neemt. Eventuele naheffingen blijven in dat geval per definitie voor rekening van de werkgever. Indien niet zou komen vast te staan dat een netto-loonafspraak is gemaakt dan leidt de belastingwetgeving c.q. de sociale verzekeringswetgeving niet tot nietigheid van die betalingen. De fiscus en het uitvoeringsorgaan kunnen namelijk tot naheffing overgaan. De werkgever kan dan alsnog de aanvankelijk te weinig ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering, maar niet de premies werknemersverzekeringen op de werknemer verhalen.

Verder lezen
Terug naar overzicht