Hoofdstuk 03: Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Inhoudsopgave

Goederencodes

Aantekening

1.Dit hoofdstuk omvat niet:

a. de zoogdieren bedoeld bij post 01.06;

b. vlees van zoogdieren bedoeld bij post 01.06 (post 02.08 of 02.10);

c. vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar hun toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofd-stuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 23.01);

d. kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 16.04).

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz. zijn geagglomereerd.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN  (GN)

1. Voor de toepassing van onderverdelingen 0305 3211 en 0305 3219 worden kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere industriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten vis aangemerkt.
Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van minder dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdelingen 0304 7110 en 0304 7190 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.'.

2. Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde GN-onderverdelingen omvat de benaming „filet” ook „loins”, dat wil zeggen de repen vlees die de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvinnen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.

De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van filets zijn verkregen.

De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:


(a)  - 
tonijn (van het geslacht Thunnus) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8700;

(b)  -  zwaardvis (Xiphias gladius) van GN-onderverdelingen 0304 4500 en 0304 8400;

(c)  -  marlijn, zeilvis en speervis (van de familie Istiophoridae) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8990;


(d)   oceanische haai (Hexanchus griseusCetorhinus maximus; familie AlopiidaeRhincodon typus; familie Carcharhinidae; familie Sphyrnidae; familie Isuridae) van GN-onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8959.
 

Toelichting

1 Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, van alle soorten, zowel levend als dood, bestemd voor dadelijke consumptie dan wel voor industriële doeleinden (voor de conservenindustrie, enz.), voor het uitpoten, voor aquariums, enz., maar met uitzondering van dode vis (vislevers, kuit en hom daaronder begrepen) en van dode schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, die hetzij naar hun aard, hetzij naar de toestand waarin zij zich bevinden, ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5).

Onder ‘gekoeld’ wordt verstaan, afgekoeld, gewoonlijk tot om en nabij 0 °C, zonder dat het product bevroren is. Onder ‘bevroren’ wordt verstaan, afgekoeld tot onder het vriespunt totdat de kern van het product is bevroren.

Dit hoofdstuk omvat eveneens hom en kuit, geschikt voor menselijke consumptie, niet bereid of verduurzaamd, of bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in dit hoofdstuk. Op andere wijze bereide of verduurzaamde hom en kuit voor menselijke consumptie, of hom en kuit geschikt voor onmiddellijke menselijke consumptie zoals kaviaar of kaviaarsurrogaten, worden ingedeeld onder post 16.04.

Onderscheid tussen de producten bedoeld bij dit hoofdstuk en die bedoeld bij hoofdstuk 16

De draagwijdte van dit hoofdstuk blijft evenwel beperkt tot vis (en eventueel vislevers, kuit en hom) en schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, in een staat omschreven in de posten van dit hoofdstuk. Het verwijderen van de kop, het kaken, het schoonmaken, het in moten snijden, het fileren, het hakken en het malen hebben geen invloed op de indeling onder dit hoofdstuk. Voorts blijven mengsels of samenstellingen van producten die onder de verschillende posten van dit hoofdstuk vallen (bijvoorbeeld vis bedoeld bij de posten 03.02 tot en met 03.04 met schaaldieren, bedoeld bij post 03.06) onder dit hoofdstuk ingedeeld.

Zij worden daarentegen onder hoofdstuk 16 ingedeeld indien zij gebakken, gekookt of gestoofd zijn, dan wel anders zijn bereid of verduurzaamd dan omschreven is in de posten van dit hoofdstuk (bijvoorbeeld visfilets, enkel omgeven door beslag of door paneermeel, gebakken of gekookte vis), met dien verstande dat gerookte vis en gerookte schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren die tijdens of voor het rookproces gekookt zijn, alsmede enkel gestoomde of enkel in water gekookte schaaldieren in de schaal respectievelijk onder de posten 03.05, 03.06, 03.07 en 03.08 blijven ingedeeld. Meel, poeder en pellets van gekookte vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren blijven respectievelijk onder de posten 03.05, 03.06, 03.07 en 03.08 ingedeeld.

Vis, schaaldieren, weekdieren en ongewervelde waterdieren, die op grond van vorenstaande bepalingen behoren tot dit hoofdstuk, blijven onder bedoeld hoofdstuk ingedeeld ook indien zij luchtdicht zijn verpakt (bijvoorbeeld enkel gerookte zalm in blik).

Luchtdicht verpakte producten zullen echter meestal onder hoofdstuk 16 moeten worden ingedeeld, omdat zij in de regel anders zijn bereid of anders zijn verduurzaamd dan omschreven in de posten van dit hoofdstuk.

Evenzo blijven vis, schaal-, schelp- en weekdieren van hoofdstuk 3 ingedeeld onder dit hoofdstuk (bijvoorbeeld vis, vers of gekoeld) indien zij in verpakkingen zijn opgemaakt met behulp van de methode genaamd ‘verpakt onder beschermende atmosfeer’ (Modified Atmospheric Packaging (MAP)). Bij deze methode (MAP) wordt de atmosfeer die het product omgeeft, gewijzigd of gecontroleerd (bijvoorbeeld door het verwijderen van de zuurstof en deze te vervangen door stikstof of koolzuur, dan wel door het verminderen van het zuurstofgehalte en het verhogen van het gehalte aan stikstof of koolzuur). Algemene opmerkingen.

2 Toelichting EG

1. Diepbevroren vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren worden ingedeeld als bevroren vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren.

2. Het enkel blancheren, bestaande uit een lichte warmtebehandeling waarbij de producten van dit hoofdstuk niet werkelijk worden gekookt, heeft geen invloed op de indeling van die producten. Vaak vindt het plaats vóór het bevriezen, bijvoorbeeld bij tonijn en bij het vlees van schaal- en weekdieren.

3. Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

a. zwemblazen, onbewerkt, gedroogd of gezouten, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 05.11);

b. ‘halfconserven’, zijnde licht gezouten, gedroogde of gerookte vis, in plantaardige olie ter voorlopige bewaring (post 16.04);

c. vis, enkel ingemaakt in olie of azijn, ook indien niet op een andere wijze bereid (post 16.04);

d. weekdieren die een warmtebehandeling hebben ondergaan die voldoende was om de coagulatie van hun proteïnen te bewerkstelligen (post 16.05). Algemene opmerkingen.

3 EG Verordening

Rauwe vis (in stukken)

van de soort Mullus, rauwe garnalen en rauwe groenten op een houten stokje moet onder post 16.04 worden ingedeeld als een als bereiding van vis. Zie Verordening (EU) nr. 756/2011 in aant. 3 op post 16.04.

4 Jurisprudentie

Vlees van pluimvee waaraan zout en peper zijn toegevoegd valt onder hoofdstuk 16, zelfs indien de peper slechts door de microscoop waarneembaar is. Daar dit arrest zou leiden tot ongewenste gevolgen voor het gemeenschappelijk EG-landbouwbeleid, is destijds in het douanetarief een met de huidige Aanvullende aantekening 6 EG op hoofdstuk 2 overeenkomende aantekening opgenomen, waarin onder meer is bepaald dat als ‘gekruid vlees’ slechts vlees wordt aangemerkt dat waarneembaar met het blote oog of duidelijk waarneembaar aan de smaak inwendig of over de totale oppervlakte is gekruid. Kortheidshalve wordt verwezen naar die aanvullende aantekening. Op hoofdstuk 3 ontbreekt echter een dergelijke aantekening, waardoor het arrest zijn betekenis heeft behouden voor het onderscheid tussen producten van hoofdstuk 3 en die van hoofdstuk 16. HvJ 17 maart 1983, nr. 175/82 (PbEG 1984, nr. C 11). OT.

5 Aanvullende toelichting IDR

Binnen de posten 03.05, 03.06, 03.07 en 03.08 worden meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie, naar gelang het geval, ingedeeld onder de onderverdelingen 0305.10, 0306.19, 0306.29,0306.39, 0306.99, 0307.91, 0307.92, 0307.99 en 0308.90.

1. Aantekeningen IDR

Dit hoofdstuk omvat niet (1):

a. zoogdieren bedoeld bij post 01.06;

b. vlees van zoogdieren bedoeld bij post 01.06 (post 02.08 of 02.10);

c. vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 23.01) (4);

d. kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 16.04).

1 Toelichting IDR

Naast de reeds genoemde producten zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd:

a. zoogdieren bedoeld bij post 01.06;

b. vlees van zoogdieren bedoeld bij post 01.06 (post 02.08 of 02.10);

c. visafval en kuit van kabeljauw, gebezigd als aas bij het vissen (post 05.11);

d. meel, poeder en pellets van vis of van schaaldieren, van weekdieren, of van andere ongewervelde waterdieren, niet geschikt voor menselijke consumptie (post 23.01). Algemene opmerkingen.

2 en 3 Gereserveerd

4 Jurisprudentie

Levende zeeanemonen moeten, mede gelet op Aantekening 1 IDR op hoofdstuk 3, onder post 03.08 worden ingedeeld. Het zijn ongewervelde waterdieren in de zin van hoofdstuk 3. Zie DK 29 oktober 2002, nr. 01/90 042 DK, in aant. 4 op post 03.08.

Levende koraaldieren moeten, mede gelet op Aantekening 1 IDR op hoofdstuk 3, onder post 03.08 worden ingedeeld. Het zijn ongewervelde waterdieren in de zin van hoofdstuk 3. Zie DK 29 oktober 2002, nr. 01/90 043 DK, in aant. 4 op post 03.08.

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als ‘pellets’ aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.

1. Aanvullende aantekening 1 EG

Voor de toepassing van onderverdelingen 0305 3211 en 0305 3219 worden kabeljauwfilets (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) met een totaal zoutgehalte van 12 of meer gewichtspercenten die zonder verdere industriële verwerking geschikt zijn voor menselijke consumptie, als gezouten vis aangemerkt.

Bevroren kabeljauwfilets die echter een totaal zoutgehalte bevatten van minder dan 12 gewichtspercenten, moeten onder onderverdeling 0304 7110 en 0304 7190 worden ingedeeld voor zover de daadwerkelijke en langdurige houdbaarheid voornamelijk het gevolg is van bevriezing.

2.

Voor de toepassing van de in de derde alinea vermelde onderverdelingen omvat de benaming ‘filet’ ook ‘loins’ dat wil zeggen de repen vlees die de boven- of onder-, linker- of rechterhelft van een vis vormen, voor zover de kop, de ingewanden, de vinnen (rugvinnen, aarsvinnen, staartvinnen, buikvinnen, borstvinnen) en de graten (ruggengraat of wervelkolom, zijgraten of ribben, kieuwboog of kieuwstraal, enz.) zijn verwijderd.

De indeling van deze producten als filets wijzigt niet als zij in stukken worden gesneden, op voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat deze stukken van filets zijn verkregen.

De bepalingen van de eerste twee alinea's gelden voor de volgende vissen:
a. tonijn (van het geslacht Thunnus) van onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8700;
b. zwaardvis (Xiphias gladius) van onderverdelingen 0304 4500 en 0304 8400;
c. marlijn, zeilvis en speervis (van de familie Istiophoridae) van onderverdelingen 0304 4990 en 0304 8990;
d. oceanische haai (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; familie Alopiidae; Rhincodon typus; familie Carcharhinidae; familie Sphyrnidae; familie Isuridae) van onderverdelingen 0304 4790 en 0304 8819.

Terug naar overzicht