HR 17-01-2003 (Stal/GAK), RvdW 2003, 16, JOL 2003, 37, JAR 2003, 41


Loon. Passende arbeid. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 41.

Een werknemer van het GAK is na een ongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. Reïntegratie is, ondanks diverse pogingen daartoe, niet gelukt. De rechtbank heeft in hoger beroep geoordeeld dat de werkgever alles heeft gedaan wat in redelijkheid van hem gevergd kon worden om tot reïntegratie van de werknemer in zijn organisatie te komen en dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd over te gaan tot herplaatsing van een werknemer aan wiens arbeid ook op langere termijn naar alle waarschijnlijkheid geen of nauwelijks loonwaarde kan worden toegekend. De rechtbank heeft evenwel de loonvordering van de werknemer toegewezen tot de datum van het vonnis. In cassatie is in het incidentele beroep de vraag aan de orde of dit laatste oordeel juist is, nu achteraf is gebleken dat reïntegratie niet mogelijk was. De Hoge Raad overweegt in het incidentele cassatieberoep het volgende. Wanneer een werknemer die door ziekte tot het verrichten van de bedongen arbeid blijvend ongeschikt is geworden, zich jegens zijn werkgever bereid heeft verklaard andere passende arbeid te verrichten en zijn werkgever hem daartoe zonder deugdelijke gronden niet in staat heeft gesteld, heeft de werknemer van het tijdstip af dat voormelde deugdelijke gronden ontbraken, recht op zijn loon dan wel op een voor de door hem aangeboden arbeid passend gedeelte van dit loon. In overeenstemming met deze regel dient de werkgever in geval van een zodanige bereidverklaring van de werknemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te onderzoeken of andere passende arbeid voorhanden is en daarover duidelijkheid te verschaffen aan de werknemer. Indien de werkgever daarmee in gebreke blijft, moet, ook als later blijkt dat geen passende arbeid voorhanden is, worden aangenomen dat een deugdelijke grond in deze zin heeft ontbroken zolang de werkgever in gebreke is gebleven terzake duidelijkheid te verschaffen.

Verder lezen
Terug naar overzicht