HR 20-09-2002 (X/Y), JOL 2002, 481, JAR 2002, 249


CAO. Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 249.

De werknemer is van 1987 tot 1997 in dienst geweest bij de werkgever. Op dit dienstverband was de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen van toepassing. De werknemer is bij aanvang van het dienstverband ingedeeld in functieschaal C. In 1998 bleek dat de werknemer een "D-functie" vervulde. De CAO bepaalt in art. 19 ten aanzien van een verkeerde inschaling dat deze zal worden hersteld en indien dit een hogere schaal tot gevolg heeft dat deze zal ingaan vanaf het tijdstip van de schriftelijke melding door de werknemer. De werknemer vordert overig achterstallig salaris. In cassatie is de vraag aan de orde of het tijdstip van schriftelijke melding door de werknemer ook betrekking heeft op het moment waarop de werknemer aanspraak kan maken op het met die hogere inschaling corresponderende loon. De Hoge Raad stelt voorop dat de CAO, voor zover van belang, voor de gehele periode waarop de onderhavige zaak betrekking heeft, algemeen verbindend is verklaard. De bepalingen van de CAO hebben daarom te gelden als recht in de zin van art. 79 Wet RO. De tekst van de CAO biedt geen grond voor het maken van een onderscheid tussen het "ingaan" van een herinschaling als zodanig en het aanvangen van de aanspraken van de werknemer op het bijbehorende salaris. De bepalingen in het hoofdstuk van de CAO waarin art. 19 staat, gaan vrijwel uitsluitend over het salaris waarop de werknemer in verband met zijn functie-indeling en ervaringsjaren recht heeft, en de salarisaanspraak is zo niet het enige dan toch verreweg het belangrijkste gevolg van de indeling in een functieloonschaal. De uitleg dat art. 19, dat anders niet of nauwelijks een zinvolle betekenis zou hebben, ook daarop betrekking heeft, ligt dan ook voor de hand. Dit een en ander brengt mee dat volgens de CAO het tijdstip van schriftelijke melding door de werknemer ook betrekking heeft op het moment waarop de werknemer aanspraak kan maken op het met die hogere inschaling corresponderende loon.

Verder lezen
Terug naar overzicht