HvJ EG 02-12-1999 (Allen/ACC), JAR 2000, 31, NJ 2000, 252


Overgang onderneming (binnen concernverband).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 31.

Een Engelse bouwmaatschappij contracteerde met opdrachtgevers, waarbij zij de werkzaamheden uitbesteedde aan haar moedermaatschappij die lagere salariskosten had. Omdat haar eigen activiteiten terugliepen ontsloeg zij werknemers met mededeling dat zij de week daarna bij de moedermaatschappij in dienst konden treden. De moedermaatschappij stelt zich vervolgens op het standpunt dat richtlijn overgang van onderneming niet van toepassing is. Het Hof overweegt dat ook in geval van overgang van onderneming binnen concernverband de richtlijn van toepassing is. Met betrekking tot de vraag of er sprake is van overgang van onderneming is beslissend of de identiteit van de betrokken eenheid bewaard blijft, wat met name blijkt doordat de exploitatie ervan daadwerkelijk wordt voortgezet of wordt hervat. Het moet betreffen een duurzaam georganiseerde economische eenheid, waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van een bepaald werk is beperkt. (zie HvJ EG 11-03-1997 Süzen/Zehnacker, JAR 1997, 91, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1997, blz. 282). Dientengevolge is het enkele feit dat de moedermaatschappij gelijksoortige werkzaamheden doet als de dochteronderneming niet voldoende om een overdracht van een economische eenheid aan te nemen. Daarbij is ook van belang wat de voornaamste factor is van de activiteit. Ook arbeidskrachten kunnen de voornaamste factor zijn (dus eventueel zonder dat materiële of immateriële activa worden overgedragen). De onderhavige zaak verschilt van HvJ EG 19-09-1995 (Rygaard, JAR 1995, 233, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1995, blz. 293), nu het aldaar betrof het afmaken van werkzaamheden, terwijl in de onderhavige zaak het gaat om uitbesteding van nieuwe/volledige opdrachten aan de moedermaatschappij. Met inachtneming van de overwegingen van het Hof moet de nationale rechter vaststellen of in deze zaak sprake is van overgang van onderneming.

Verder lezen
Terug naar overzicht