HvJ EG 06-11-2003 (Martin c.s./University), JAR 2003, 297


Overgang onderneming. Pensioen. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 297.

Drie werknemers zijn tot 1 november 1994 als docent verpleegkunde in dienst geweest van een instelling die onder het National Health System viel. De algemene voorwaarden van het NHS, zoals deze voor hun organisatie golden, waren op hen van toepassing. Per 1 november 1994 is de verpleegkundeopleiding overgegaan naar de South Bank University (SBU), gedaagde in de procedure. Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden zoals die bij NHS golden, blijven gelden. Daarnaast hebben de werknemers zich aangesloten bij de pensioenregeling van SBU. De werknemers stellen evenwel dat deze pensioenregeling met betrekking tot vervroegd pensioen minder gunstige voorwaarden bevat dan de regeling die zij bij NHS hadden. Zij vorderen in rechte toepassing van hun oude pensioenvoorwaarden. De Engelse rechter stelt hierover vragen aan het Europees Hof van Justitie. Het Europees Hof stelt vast dat rechten verbonden aan een regeling inzake vervroegd pensioen onder het bereik van art. 3 lid 1 Richtlijn 77/187/EG vallen en dus mee overgaan bij een overgang van onderneming. Dit geldt ook, zo oordeelt het Europees Hof onder verwijzing naar zijn arrest van 04-06-2002 (Beckmann/DWM, JAR 2002, 169, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2002, blz. 406), voor verplichtingen inzake vervroegde pensioenen die hun oorsprong vinden in handelingen van de overheid of door handelingen van de overheid worden geïmplementeerd. De werknemers konden niet, vanwege de overgang van onderneming, afzien van de gunstiger pensioenrechten die zij onder het NHS-stelsel hadden. Wel heeft SBU dezelfde bevoegdheid als NHS had om met de werknemers wijziging van hun arbeidsvoorwaarden overeen te komen. In onderhavig geval heeft SBU echter onmiddellijk na de overgang de voorwaarden voor vervroegd pensioen van de drie werknemers op één lijn willen brengen met de voor haar overige werknemers geldende voorwaarden. In die omstandigheden houdt de wijziging van de arbeidsvoorwaarden verband met de overgang van onderneming en is deze in beginsel niet toelaatbaar. Dit is echter anders waar de oude pensioenrechten voortvloeien uit een CAO. In een dergelijk geval verliezen deze rechten hun gelding op het moment dat de CAO afloopt. Ten slotte overweegt het Hof dat, nu SBU de werknemers minder gunstige pensioenvoorwaarden heeft aangeboden dan zij voorheen hadden, SBU de werknemers compensatie had moeten bieden om te komen tot de voorwaarden voor vervroegd pensioen die zij ten opzichte van NHS hadden.

Verder lezen
Terug naar overzicht