HvJ EG 08-02-2001 (Lange/Schünemann), JAR 2001, 69


Arbeidstijd. Overwerk; informatieplicht werkgever. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 69.

Een werknemer is ontslagen wegens zijn weigering om overwerk te verrichten. De werkgever stelt dat partijen bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen dat de werknemer in geval van piekuren zou overwerken. De werknemer betwist dit en stelt dat hij enkel overuren zou maken in noodsituaties. Hij verwijst naar zijn schriftelijke arbeidsovereenkomst welke geen beding inzake overwerk bevat. De Duitse rechter verzoekt het Europees Hof van Justitie om aan te geven in hoeverre de richtlijn inzake de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding van toepassing zijn, verplicht tot het verstrekken van informatie over een beding inzake overwerk. Het Europees Hof overweegt allereerst dat uit art. 2 lid 2 sub 1 van de richtlijn, welk artikel inhoudt dat een werkgever zijn werknemer informatie moet verstrekken over diens normale arbeidstijd, niet voortvloeit dat ook informatie gegeven moet worden over overuren. Deze vallen immers buiten de normale arbeidstijd. Een informatieplicht ten aanzien van overwerk vloeit echter wel voort uit art. 2 lid 1 van de richtlijn. Daarin is vermeld dat een werkgever een werknemer dient te informeren over de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst. Daartoe behoort ook de verplichting om overwerk te verrichten. Dat overwerk als zodanig niet in art. 2 wordt genoemd, maakt dit niet anders, aangezien de opsomming van art. 2 niet limitatief is. Voorts oordeelt het Europees Hof dat het feit dat een bepaald beding niet schriftelijk is vastgelegd, niet meebrengt dat dit beding niet van toepassing is. De richtlijn laat het aan de lidstaten over om te bepalen hoe de werkgever kan bewijzen dat een bepaald beding is overeengekomen. Een lidstaat mag derhalve een werkgever ook toelaten tot bewijslevering van een niet schriftelijk overeengekomen afspraak. Een lidstaat is voorts vrij om al dan niet te bepalen dat de werkgever wordt geacht de bewijsvoering te belemmeren in geval hij zijn informatieverplichting heeft geschonden

Verder lezen
Terug naar overzicht