HvJ EG 13-07-2000 (Defreyn/Sabena), JAR 2000, 209


Gelijke behandeling. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 209.

De overbruggingsuitkering (aanvulling op werkloosheidsuitkering) werd door de werkgever in België aan vrouwen tot 60 jaar en aan mannen tot 65 jaar betaald als gevolg van de toen geldende verschillende pensioendata. Een werkneemster stelt een vordering in wegens ongelijke behandeling. Op zichzelf is deze overbruggingsuitkering loon in de zin van art. 119 EG-Verdrag. De vraag of deze uitkering ook beschouwd moet worden als een uitkering die op grond van het Protocol nr. 2 uitgezonderd is voor zover zij toegerekend kan worden aan de periode voor 17-05-1990 (Barber, NJ 1992, 436, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1992, blz. 104) wordt door het Europees Hof ontkennend beantwoord. Een aanvullende uitkering die reeds loon is in de zin van art. 119 EG-Verdrag valt niet onder art. 5 van de richtlijn gelijke behandeling met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden (76/207/EEG).

Verder lezen
Terug naar overzicht