HvJ EG 14-09-2000 (Collino/Telecom), JAR 2000, 225


Overgang onderneming. Privatisering. Anciënniteitsbeginsel.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 225.

Een overheidsdienst belast met het beheer van telecommunicatievoorzieningen (ASST) wordt overgenomen door een privaatrechtelijke vennootschap (IRI). Vervolgens worden de activiteiten overgedragen aan Telecom Italia. Twee inmiddels gepensioneerde werknemers zijn het niet eens met de voorwaarden van de eerste overname op grond waarvan de jaren bij de overheidsdienst niet worden meegerekend bij de berekening van de salarisverhoging. Bovendien maken de werknemers bezwaar tegen het feit dat de vergoeding bij de beëindiging van hun loopbaan bij ASST is uitgekeerd toen zij de overheidsdienst verlieten in plaats van dat deze is opgeteld bij de vergoeding over hun dienstjaren bij IRI/Telecom Italia, die zij ontvingen bij hun pensionering, in welk geval zij een hogere vergoeding zouden hebben ontvangen. Het Europees Hof stelt vast dat de overgang van ASST naar IRI binnen de materiële werkingssfeer van de EG-Richtlijn 77/187 (overgang van onderneming) valt, omdat het beheer van openbare telecommunicatiesystemen en het tegen betaling ter beschikking stellen daarvan aan gebruikers een ondernemingsactiviteit vormt. Het feit dat de overheidsdienst in concessie is gegeven door een publiekrechtelijk lichaam doet hier niet aan af, omdat de betreffende activiteit niet tot de uitoefening van het overheidsgezag behoort. Op de richtlijn kan echter slechts een beroep worden gedaan door werknemers die uit hoofde van de nationale arbeidswetgeving als werknemer bescherming genieten (zie ook HvJ EG 19-05-1992, Redmond Stichting, NJ 1992, 476, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1992, blz. 237). Omdat de werknemers ten tijde van de overgang onder een publiekrechtelijk statuut vielen en niet onder het arbeidsovereenkomstenrecht, is de richtlijn dus niet van toepassing. Met betrekking tot de anciënniteitsrechten overweegt het Europees Hof dat deze rechten overgaan bij overgang van onderneming, voor zover het gaat om berekening van financiële rechten. De richtlijn verzet zich er niet tegen dat de verkrijger de voorwaarden van de arbeidsverhouding wijzigt voor zover het nationale recht een dergelijke wijziging in andere gevallen dan op grond van overgang van onderneming toestaat.

Verder lezen
Terug naar overzicht