HvJ EG 16-12-1999 (Taylor), NJ 2000, 270


Gelijke behandeling.

In de Engelse sociale verzekeringswetten wordt ten laste van de staat een stookkostentoelage betaald aan mannen van 65 jaar en ouder resp. vrouwen van 60 jaar en ouder, die recht hebben op staatspensioen. Een gepensioneerde postbeambte, die de stookkostentoelage niet krijgt omdat hij nog geen 65 jaar is, terwijl een vrouw van dezelfde leeftijd de toelage wel zou hebben ontvangen, beroept zich op discriminatie. Het Hof stelt vast dat de toelage enkel wordt toegekend aan personen die de pensioenleeftijd hebben bereikt en dat zij dus tot doel heeft hen te beschermen tegen het in art. 3 lid 1 van de richtlijn 79/7/EEG (gelijke behandeling op het gebied van sociale zekerheid) genoemde risico van ouderdom. Het maken van onderscheid in de vorm van verschillende leeftijden naar geslacht in een regeling betreffende uitkeringen niet zijnde ouderdomspensioen, is slechts dan gerechtvaardigd indien de discriminatie objectief noodzakelijk is om te vermijden dat het financiële evenwicht van het sociale zekerheidsstelsel wordt verstoord of om de samenhang tussen het stelsel van pensioenen en het stelsel van de overige uitkeringen te bewaren. Dat is hier niet het geval, zodat met betrekking tot de stookkostentoelage ongeoorloofd onderscheid is gemaakt.

Verder lezen
Terug naar overzicht