HvJ EG 25-01-2001 (Liikenne/Liskojärvi), JAR 2001, 68


Overgang onderneming. Privatisering.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 68.

Het Samenwerkingsorgaan van het hoofdstedelijk gebied te Finland heeft, na daartoe een aanbestedingsprocedure te hebben gevolgd, de exploitatie van zeven streekbuslijnen voor drie jaar in concessie gegeven aan de werkgever. Voorheen werd de exploitatie uitgeoefend door HL. HL heeft 45 chauffeurs ontslagen. De werkgever heeft de 33 chauffeurs die vervolgens bij hem hebben gesolliciteerd, in dienst genomen. De werkgever heeft geen materiële activa, zoals bussen, van HL overgenomen. De arbeidsvoorwaarden bij de werkgever zijn ongunstiger dan die bij HL. Twee chauffeurs vorderen toepassing van de oude arbeidsvoorwaarden omdat er volgens hen sprake is van overgang van onderneming. De Finse rechter verwijst deze vraag naar het Europees Hof van Justitie. Het Europees Hof stelt vast dat er geen sprake is van een zuivere overheidstaak, aangezien het personenvervoer per autobus niet tot de uitoefening van het overheidsgezag behoort. Het feit dat de exploitatie van de buslijnen is overgedragen na een aanbestedingsprocedure staat niet aan toepasselijkheid van richtlijn 77/187/EEG in de weg. Noch richtlijn 77/187/EEG, noch aanbestedingsrichtlijn 92/50/EEG bevatten een specifieke regeling in dit opzicht. In geval van aanbesteding dienen de mededingende ondernemingen de relevante sociale wetten na te leven. Zij dienen zich ook op de hoogte te stellen van de effecten daarvan. Daartoe behoort het vragen van informatie omtrent eventueel over te nemen werknemers. Van een overgang van onderneming is sprake als de economische eenheid van de uitgeoefende activiteit bewaard blijft. Het bestaan van een contractuele band tussen overdrager en verkrijger is daarbij niet vereist. Een overgang kan ook plaatsvinden als een derde een opdracht aan een andere onderneming gunt, zoals in casu. Evenmin is in de regel vereist dat materiële activa worden overgedragen. Dit ligt echter anders in geval van de overdracht van exploitatie van buslijnen zoals in onderhavig geval. Van een overgang van onderneming kan dan geen sprake zijn indien de bijbehorende bussen niet worden overgedragen

Verder lezen
Terug naar overzicht