HvJ EG 26-10-1999 Sirdar/Royal Marines, JAR 1999, 279


Gelijke behandeling. Overplaatsing. Sollicitatie.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 279.

De Royal Marines heeft als beleid geen vrouwen in dienst te nemen, omdat dit niet te verenigen is met het vereiste van "interoperabiliteit", dat wil zeggen dat elke marinier, ongeacht zijn specialisme, in staat moet zijn in een commando-eenheid te functioneren. Een werkneemster, werkzaam als kok bij de Britse landmacht wordt in het kader van een reorganisatie overgeplaatst naar de Royal Marines. Als men erachter komt dat de werkneemster een vrouw is, laat men haar weten dat zij niet voor overplaatsing in aanmerking komt. De werkneemster acht dit in strijd met het discriminatieverbod en stelt na haar ontslag een vordering in. Het Industrial Tribunal legt de zaak voor aan het Europese Hof. Met betrekking tot de vraag of beslissingen op het gebied van de toegang tot de arbeidsmarkt, de beroepsopleiding en de arbeidsvoorwaarden bij de strijdkrachten, die door de lidstaten worden genomen, buiten de werkingssfeer van het gemeenschapsrecht vallen, is het Hof van oordeel dat ter zake van de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling er geen algemeen voorbehoud geldt voor maatregelen inzake de organisatie van de strijdkrachten, die worden genomen om de openbare veiligheid te beschermen. Met betrekking tot de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden de uitsluiting van vrouwen in de dienst van commando-eenheden gerechtvaardigd kan zijn, overweegt het Hof dat een lidstaat op grond van de Richtlijn Gelijke Behandeling de bevoegdheid heeft om beroepsactiviteiten van de toepassing van de richtlijn uit te sluiten, waarvoor vanwege hun aard of de voorwaarden voor de uitoefening ervan, het geslacht een bepalende factor is. De afwijkingen mogen echter niet verder gaan dan passend en noodzakelijk is ter verwezenlijking van het nagestreefde doel. Derhalve moet worden nagegaan of in dit geval de maatregel werkelijk gericht is op het doel de openbare veiligheid te verzekeren en of de maatregel passend of noodzakelijk is. De Royal Marines is een kleine strijdmacht, die in de voorste linies moet opereren. Vast staat, dat ook de koks als commando in de voorste linies moeten dienen en dat alle leden van het corps zonder uitzondering voor dat doel worden aangenomen en opgeleid. Onder deze omstandigheden rechtvaardigt de "interoperabiliteitsregel" dat alleen mannen worden aangesteld.

Verder lezen
Terug naar overzicht