HvJ EG 29-01-2002 (Nordrhein-Westfalen/Pokrzeptowicz), JAR 2002, 103


Bepaalde tijd. Gelijke behandeling (Poolse en EG-werknemers).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 103.

De werkneemster heeft de Poolse nationaliteit en woont sinds medio 1992 in Duitsland. Bij overeenkomst van 5 oktober 1992 is zij door de werkgever aangesteld als halftijdse lector Pools aan de universiteit van Bielefeld (Duitsland). Zij is aangesteld voor bepaalde tijd, tot 30 september 1996, omdat haar taak hoofdzakelijk bestond in het onderwijzen van een vreemde taal. De werkneemster heeft het Arbeitsgericht verzocht om vast te stellen dat haar arbeidsovereenkomst niet zou eindigen op 30 september 1996. Daartoe heeft zij aangevoerd dat het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de wetsbepaling die een tijdelijke aanstelling verplicht stelt voor buitenlandse lectoren discriminerend is voor onderdanen van andere EG-lidstaten. Volgens de werkneemster geldt dit ook voor onderdanen van een derde land, zoals Polen. Het Arbeitsgericht heeft de vordering van de werkneemster tot verlenging van haar aanstelling afgewezen. Het Landesarbeitsgericht heeft de vordering toegewezen. Het Bundesarbeitsgericht stelt prejudiciële vragen. Het Europees Hof stelt eerst vast dat het in deze zaak relevante art. 37 lid 1 eerste streepje Associatieovereenkomst Polen-EG rechtstreekse werking heeft, dat wil zeggen dat een particulier zich er op kan beroepen voor de nationale rechter. Het artikel verbiedt de lidstaten in duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke bewoordingen om de in het artikel bedoelde Poolse werknemer op grond van hun nationaliteit ten opzichte van hun eigen onderdanen te discrimineren ter zake van de arbeidsvoorwaarden, de beloning of het ontslag. Voor toepassing van de bepaling komen de Poolse werknemers in aanmerking die toestemming hebben gekregen om te werken en wonen in een lidstaat. De bepaling is daarmee concreet genoeg om rechtstreekse werking te kunnen hebben. De bepaling moet op dezelfde wijze worden uitgelegd als art. 48 lid 2 EG-Verdrag. Dat betekent dat Poolse werknemers die in een lidstaat werken recht hebben op gelijke behandeling ter zake van de arbeidsvoorwaarden als gemeenschapsonderdanen. Art. 37 lid 1 eerste streepje Associatieovereenkomst Polen-EG is vanaf de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst op 1 februari 1994 van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, ook indien deze overeenkomsten vóór 1 februari 1994 zijn aangegaan en aflopen na die datum.

Verder lezen
Terug naar overzicht