Inkomensbestanddelen van minderjarigen in de Wet IB 2001 (2002.35.3191)


Op grond van art. 2.15 Wet IB 2001 worden de inkomensbestanddelen van minderjarigen toegerekend aan de ouder die het gezag over het kind uitoefent. Dit artikel geeft een limitatieve opsomming van de hiervoor in aanmerking komende inkomensbestanddelen, te weten: het resultaat uit overige werkzaamheden als bedoeld in artt. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 (terbeschikkingstellingsregeling), de inkomsten uit eigen woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het inkomen uit sparen en beleggen.

Komt het gezag aan meer dan één ouder…

Verder lezen