JAAN 2007/0094, HvJ EG 17-09-1998, , C-323/96

Inhoudsindicatie

Richtlijn Werken, Onderhandse procedure, Aanbestedende dienst, Niet-nakoming

Samenvatting

De Vlaamse Raad had een aanbesteding voor werken bestaande uit verschillende percelen aanbesteed middels een niet-openbare procedure, echter zonder publicatie in het EG-Publicatieblad. De Europese Commissie wees België erop dat dit een duidelijke schending was van het aanbestedingsrecht en verzocht met name de onderhandse procedure voor perceel 4 te annuleren. België meende echter dat de aanbestedingsregelgeving alleen van toepassing was op de uitvoerende macht en niet op de wetgevende macht. Ook weigerde zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht