JAAN 2007/0200, HvJ EG 03-05-1994, , C-328/92

Inhoudsindicatie

Niet-nakoming, onderhandse procedure, bewijslast, uitzondering

Samenvatting

Er mag als uitzondering een onderhandse procedure worden gevolgd indien de werken, leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde opdrachtnemer kunnen worden toevertrouwd.

In casu verwerpt het Hof een beroep op deze uitzonderingsgrond ter rechtvaardiging van een wettelijke bepaling die voor de levering van farmaceutische producten en specialités aan sociale zekerheidsinstellingen een onderhandse procedure voorschreef. Het kan wel zo zijn dat sommige geneesmiddelen worden beschermd, maar…

Verder lezen
Terug naar overzicht