JAF 1997/6, HvJ EG 25-06-1997, AD2754, C-304/94, C-330/94, C-342/94 en C-224/95 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Nuttig gebruik, Economische waarde

Samenvatting

Het begrip ‘afvalstoffen’ in artikel 1 van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, waarnaar artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen, en artikel 2, onder a, van verordening (EEG) nr. 259/93 van de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht