JBO 2016/66, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:330, 201404167/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verhouding aanwijzing-ontgrondingenvergunning

Samenvatting

Gebied terecht aangewezen ondanks bestaande ontgrondingenvergunning.

Uitspraak

Bij besluit van 23 april 2014, kenmerk PDN/2014-038, heeft de staatssecretaris het gebied "Rijntakken" aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB 1992 L 206), zoals laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/…

Verder lezen
Terug naar overzicht