JBO 2016/95, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:722, 201500737/1/A4 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Vergistingsinstallatie, Bodemverontreiniging

Samenvatting

Voor bodemverontreiniging door opslag van mest hoeft niet te worden gevreesd.

Uitspraak

Bij besluit van 25 april 2013 heeft het college aan BVA, voor zover hier van belang, een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) verleend voor een inrichting ten behoeve van co-vergisting en het verwerken van digestaat.

In het deskundigenbericht is aan de hand van een toetsing aan de Nederlandse richtlijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht