JBO 2017/126, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1260, 201506170/1/R2, 201506807/1/R2, 201506815/1/R2, 201506818/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen

Samenvatting

Prejudiciële vragen over uitrijden van mest.

Uitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de volgende vragen:

1. Kan een activiteit die niet valt onder het begrip project als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en…

Verder lezen
Terug naar overzicht