JBO 2017/138, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1199, 201603843/1/R2, (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarden

Samenvatting

Archeologische bestemming dient voor bescherming van archeologische waarden.

Uitspraak

Bij besluit van 7 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Bakertand, Abcovenseweg e.o." gewijzigd vastgesteld.

Met het plan worden zeven woningen en een garagebedrijf met een tankstation en een autowasstraat, met bijbehorende bedrijfswoning, als zodanig bestemd. De betrokken percelen liggen aan de Abcovenseweg en de Hoge Wal in Tilburg.

[appellante sub 1] betoogt dat aan zijn percelen ten onrechte de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" is toegekend. Volgens [appellante sub 1] is deze dubbelbestemming alleen toegekend om de ontwikkeling van het bedrijventerrein te vertragen en heeft het college in de Omgevingsvisie geoordeeld dat het gebied geschikt is voor verstedelijking.

Vast staat dat Fontys Hogescholen/BILAN in 2009 onderzoek naar de archeologische waarden in het plangebied heeft verricht, waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport "Van Den Dam tot Drosten Put. Tilburg - Bakertand Oost (NB)". Uit het rapport volgt volgens de raad dat in bijna het gehele plangebied sprake is van een ononderbroken bewoningsgeschiedenis en daarmee van een hoge tot middelhoge verwachting voor alle perioden vanaf het mesolithicum. Op basis van de resultaten van het onderzoek, in combinatie met de vigerende verwachtingskaarten en de bekende archeologische waarnemingen, is aan alle gronden in het plangebied de dubbelbestemming "Waarde - Archeologisch" toegekend.

Gelet op de motivering van de raad treft de stelling dat de archeologische dubbelbestemming uitsluitend is toegekend om de ontwikkeling van het bedrijventerrein te vertragen naar het oordeel van de Afdeling geen doel. Voorts geeft de stelling dat het gebied in de Omgevingsvisie is aangemerkt als geschikt voor verstedelijking geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op basis van genoemd rapport op het standpunt heeft kunnen stellen dat de aanwezigheid van beschermingswaardige archeologische waarden in de bodem van de percelen van [appellante sub 1] aannemelijk is en dat het toekennen van archeologische dubbelbestemmingen gelet op de bescherming van die waarden is gewenst.

Noot

Uit het rapport, dat aan de grondslag ligt van het bestemmingsplan, volgt dat in bijna het gehele plangebied sprake is van een ononderbroken bewoningsgeschiedenis vanaf het mesolithicum. Het mesolithicum (middensteentijd) is een cultuurperiode die in Europa begint na het aflopen van de laatste ijstijd (ca. 10.500 v.Chr.) en eindigt wanneer de samenleving overschakelt op landbouw en veeteelt en daarvoor tal van nieuwe technologieën ontwikkelt of overneemt (neolithicum). In het mesolithicum was jagen, vissen en verzamelen de middelen van bestaan. Omdat men rond ging als jagen zijn nederzettingen uit het mesolithicum zeldzaam en meestal tijdelijk. Maar vanaf het mesolithicum, dus te beginnen met het neolithicum is er sprake van een onafgebroken bewoning van het plangebied. Reken maar dat daar archeologische waarden kunnen worden gevonden. En de dubbelbestemming die deze waarden beschermt is dan ook terecht.

mr. drs. D. van der Meijden

Verder lezen
Terug naar overzicht