JG 2016/36, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:921, 201502592/1/A1 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. drs. A. Span)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Verklaring van geen bedenkingen, Afwijken bestemmingsplan

Samenvatting

Een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik mag niet door het college wegens strijd met het bestemmingsplan worden geweigerd indien geen verklaring van geen bedenkingen is gevraagd aan de gemeenteraad. Hoewel uit de letterlijke tekst van de artikelen 2.27 lid 1 Wabo en 6.5 lid 1 Bor niet volgt dat een dergelijke verklaring ook gevraagd moet worden indien het college van oordeel is dat de omgevingsvergunning moet worden geweigerd, volgt dit volgens de Afdeling wel uit het stelsel…

Verder lezen
Terug naar overzicht