JIN 2014/27, HvJ EU 15-01-2014, , C-176/12 (met annotatie van S.S.M. Peters)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap, Horizontale werking EU-handvest, Uitsluiting getalscriterium

Samenvatting

Art. 27 van het Handvest grondrechten EU, alleen of gelezen in samenhang met de bepalingen van Richtlijn 2002/14, moet aldus worden uitgelegd dat dit artikel van het Handvest, wanneer een nationale bepaling ter uitvoering van deze richtlijn onverenigbaar is met het recht van de Unie (omdat gesubsidieerde werknemers worden uitgesloten van het getalscriterium), niet kan worden ingeroepen in een geding tussen particulieren teneinde die nationale bepaling buiten toepassing te laten.

De AMS is…

Verder lezen
Terug naar overzicht