JIN 2017/42, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, 201507715/1/A3 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Sluiting van woning voor duur van drie maanden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Bijzondere omstandigheden, Wijziging jurisprudentie

Samenvatting

De Afdeling is thans, anders dan voorheen en anders dan de burgemeester betoogt, van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het bestuursorgaan dient alle omstandigheden van het geval te betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden, …

Terug naar overzicht