JM 2006/105, HvJ EG 10-11-2005, , C-316/04 (met annotatie van Van Herwijnen)

Inhoudsindicatie

Toelating bestrijdingsmiddelen, Gewasbeschermingsmiddelen, Bevoegdheden lidstaten, Overgangsperiode gewasbeschermingsrichtlijn, Prejudiciële vragen

Samenvatting

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft een verzoek om een prejudiciële beslissing gevraagd met betrekking op de uitlegging van de overgangsbepalingen van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (en van die van richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden. Het betreft een…

Verder lezen
Terug naar overzicht