JM 2017/118, RvS 28-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1720, 201606977/1/R3 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars en H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, Ontgrondingenvergunning, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Ontgronding, Zandwinning, Herinrichtingswerkzaamheden, MER, Belangrijke nadelige gevolgen, Waterbuffer, Aanmeldingsnotitie, Hydrologisch rapport, Grondwaterstandverlaging, Stikstofemissie, Passende beoordeling, Baggerspecie, Grondwaterkwaliteit, Natura 2000-gebied, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Houtopstanden, Herplantplicht, Compensatie

Samenvatting

Op 28 juli 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg de vergunning gewijzigd die op 18 december 2014 aan Centrale Zandwinning Weert B.V

Terug naar overzicht