JM 2017/66, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:847, 201606041/1/R2 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Instandhoudingsdoelstellingen, Draagkracht Natura 2000-gebied, Bindende betekenis, Verplichte kwantificering doelen, Mitigerende maatregelen, Licht, Geluid, Stikstofdepositie, Zwarte specht, Leefgebied, Camping

Samenvatting

Appellanten hebben beroep ingesteld tegen de verlening van een artikel 19d Nbw 1998-vergunning voor de uitbreiding van een camping binnen en buiten het Natura 2000-gebied de Veluwe. Omdat het bestreden besluit voor 1 januari 2017 – de datum van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wn) – is genomen, wordt het geschil beoordeeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht