JNA 2016/52, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2788, 201508784/1/A3 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Ringslang, Vleermuizen, Waterspitsmuis, Habitatrichtlijn, Activiteitenplan, Soortenstandaard, Dwingende reden van groot openbaar belang, Cultuurhistorie, EHS

Samenvatting

Bij besluit van 24 april 2015 heeft de staatssecretaris aan de Stichting stichting Uiteraard Uitermeer (hierna: Uiteraard Uitermeer) een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet (hierna: Ffw) verleend voor het verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, heikikker, bittervoorn, grote modderkruiper…

Verder lezen
Terug naar overzicht