JOM 2008/64, Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-11-2007, BB8392, 200706497/2

Inhoudsindicatie

Ontgronding, Onderzoeksplicht, Belangenafweging, Voorlopige voorziening, Spoedeisend belang

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Fryslân hebben een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verleend aan B&W van Nijetrijne voor ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een passantenhaven bij de Driewegsluis te Nijetrijne. Verzoekers om voorlopige voorziening stellen zich op het standpunt dat de vergunning ten onrechte is verleend omdat, voor zover thans van belang, het deels afgraven van het eilandje dat fungeert als waterkering tussen de Friese en Overijsselse boezem, een verzwakking van deze waterkering…

Verder lezen
Terug naar overzicht