JOM 2016/143, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:330, 201404167/1/R2

Inhoudsindicatie

Wijziging aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Rijntakken en foerageerfunctie

Samenvatting

Uit de enkele stelling dat de vogels tevens gebruikmaken van de foerageergebieden buiten het aangewezen gebied, volgt naar het oordeel van de ABRvS echter niet dat deze functie binnen het Vogelrichtlijngebied niet langer van belang is voor het behalen van een gunstige staat van instandhouding voor de genoemde vogelsoorten. Bovendien heeft de staatssecretaris zijn stelling dat steeds meer vogels buiten het gebied foerageren en dat aanwijzing van deze functie binnen het gebied daarom niet noodzakelijk is, niet met…

Verder lezen
Terug naar overzicht